සාෆිගේ වඳ සැත්කම් චෝදනා ගැන එවකට CID අධ්‍යක්ෂක ශානි වසර දෙකකට පෙර කරපු දැන් ඇත්ත වී ඇති හෙළිදරව්ව

7 Views
SetIndia
SetIndia
18 Jan 2022

#Shani #Abeysekara #Shafi


රටම හෙල්ලූ දොස්තර සාෆිගේ වඳ සැත්කම් චෝදනා ගැන එවකට CID අධ්‍යක්ෂක ශානි අබේසේකර වසර දෙකකට පෙර කරපු දැන් ඇත්ත වී ඇති හෙළිදරව්ව -වඳ සැත්කම් ගැන පරීස්ක්ෂණ කරන කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්

Show more

1 Comments Sort By
zafarkhan200
zafarkhan200 3 months ago

nice

0 0 Reply
Show more

Up next