ಕೇವಲ 1 cup ಮೈದಾದಿಂದ 30 ಜಿಲೇಬಿ || 2 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸಿ - ಕ್ರಂಚಿಯಾದ Instant ಜಿಲೇಬಿ | Life easy

22 Views
Jayakumar A
Jayakumar A
29 Jan 2022

😌😚😉🙃😜😙

Show more

1 Comments Sort By
desertvillage
desertvillage 5 months ago

Best

0 0 Reply
Show more

Up next