යකඩ මිනිසා නිසා පාඨලී CID යට පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරු පාඨලී කිව්වොත් පුදුම වෙන්න එපා - ගිහින් බලමු

5 Views
SetIndia
SetIndia
18 Jan 2022

යකඩ මිනිසා නිසා පාඨලී CID යට පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරු පාඨලී කිව්වොත් පුදුම වෙන්න එපා - ගිහින් බලමු
සජබ මන්ත්‍රීවරු රැස්වෙයි
Subscribe today for Latest News, Entertainments and Politics videos from Sri Lanka.
#VoiceTube #SriLanka #Patali_Champika_Ranawaka

Follow on:
Official website - https://www.voicetube.lk
Official Facebook Page - https://www.facebook.com/Voicetube.lk
Official YouTube Channel - https://www.youtube.com/c/VoiceTubelk

Show more

1 Comments Sort By
zafarkhan200
zafarkhan200 3 months ago

nice

0 0 Reply
Show more

Up next