Compose Material Catalog

Compose Material Catalog

Đánh giá, 4.4/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Google LLC. 1.0.1 02/08/2021
Tham chiếu chính tắc về các thành phần Material Design, chủ đề, chủ đề tối và cách triển khai các tính năng này trong Jetpack Compose: Danh mục Compose Material. Danh mục bao gồm ba màn hình chính: màn hình chính, màn hình thành phần và màn hình ví dụ. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể khởi chạy bộ chọn chủ đề hoặc menu “khác” từ thanh ứng dụng trên cùng. Ứng dụng này cũng hỗ trợ chủ đề tối.
Xem thêm

Có gì mới

A canonical reference of Material Design components, theming, dark theme, and how to implement these features in Jetpack Compose: the Compose Material Catalog.

Chuyên mục:

Libraries & Demo

Cài đặt trên:

Compose Material Catalog on Google Play

Kích thước:

1,5M

Ngày xuất bản:

Compose Material Catalog Cài đặt APK